__________________________________________________

Кафедра педагогіки та освіти
________________________________________________________
Адреса: 87500, м. Маріуполь, проспект Миру, 89а, каб. 102
Телефон: (0629) 58-75-70
E-mail: em@mdu.in.ua
Завідувач кафедри - доктор педагогічних наук, доцент Задорожна-Княгницька Леніна Вікторівна


Кафедра педагогіки та освіти Маріупольського державного університету була створена у 2012 році для забезпечення підготовки магістрів за спеціальністю «Управління навчальним закладом», викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу на факультетах, керівництва педагогічною, виробничою (асистентською) практиками. Вона стала першою кафедрою в університеті, що забезпечила викладання суто педагогічних дисциплін. У 2017 році кафедра стала випусковою для спеціальності «Початкова освіта».

На сьогодні кафедра педагогіки та освіти здійснює підготовку фахівців у галузі початкової освіти і менеджменту за спеціальностями:

ОС «Бакалавр»
013 Початкова освіта

ОС «Магістр»
073 Менеджмент. Управління закладом загальної середньої освіти.

Сучасний учитель початкової школи – це педагог-універсал, здатний реалізувати на засадах педагогіки партнерства основну мету Нової української школи – формування особистості, громадянина, патріота, інноватора.

На факультеті іноземних мов є всі необхідні умови для якісної підготовки такого вчителя:
 • предметні аудиторії інтерактивного навчання;
 • кабінети фахових методик (образотворчого мистецтва, музичного виховання, іноземних мов, природознавства тощо);
 • комп’ютерні класи;
 • читальний зал;
 • бази для проходження педагогічних практик тощо.
Випускник спеціальності «Початкова освіти» зможе працювати у закладах загальної середньої освіти (державні та приватні); будинках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки; санаторіях, лікувальних закладах; закладах позашкільної освіти; закладах, які здійснюють додаткові освітні послуги.

Випускник спеціальності «Менеджмент. Управління закладом загальної середньої освіти» може працювати:
 • співробітником апарату центральних та місцевих органів державної влади в галузі освіти
 • керівником підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання (навчальних курсів підвищення кваліфікації або навчального центру, завідувач навчального кабінету, завідувач курсів, тощо)
 • інспектором шкіл, інспектор з навчальної, виховної, методичної роботи, виробничого навчання і початкової військової підготовки, з охорони дитинства
 • керівником закладу освіти (директор, заступник директора, педагог-організатор)
 • завідувачем практики (навчальної, виробничої)
 • методистом
 • іспектором-методистом.
Перелік профільних дисциплін
Наукова діяльність

Пріоритетними напрямами діяльності кафедри є:
• забезпечення науково-методичного супроводу професійної підготовки педагогічних кадрів (учителів та керівників закладів освіти) для Нової української школи;
• розробка наскрізних програм педагогічної (виробничої) практик майбутніх учителів, фахівців у галузі освітнього менеджменту з урахуванням компетентнісного підходу;
• фундаменталізація змісту професійної підготовки бакалаврів та магістрів, що досягається розширенням і поглибленням міждисциплінарних знань фахівця для використання в педагогічній управлінській діяльності; переходом до комплексних критеріїв сформованості професійної компетентності бакалавра освіти та магістра в галузі управління;
• формування змісту прoфесійнoї підгoтoвки майбутньoгo фахівця в галузі освіти й освітнього менеджменту відповідно до європейських стандартів якості вищої освіти;
• розробка науково-методичного супроводу діяльності керівника закладу освіти.

Наукова робота викладачів кафедри спрямована на дослідження актуальних проблем реформування загальної середньої освіти, підготовки педагогів та керівників закладів освіти нового покоління, формування їх професійних компетентностей.

Протягом 2015-2018 рр. на кафедрі виконувалася комплексна тема «Теоретичні і методичні засади формування освітньо-професійних і освітньо-наукових програм у магістратурі вищого навчального закладу». Керівник комплексної наукової теми – доктор педагогічних наук, доцент Задорожна-Княгницька Л. В.

З 2016 року кафедра педагогіки та освіти забезпечує проводить науково-практичну конференцію «Нова українська школа в умовах викликів сучасності», яка в 2019 році конференція набула статусу всеукраїнської конференції з міжнародною участю.

З ініціативи кафедри педагогіки та освіти на базі МДУ проведений круглий «Актуальні проблеми управління освітою в Маріуполі», у межах якого окреслено коло питань управління освітою в Маріуполі, що потребують нагального вирішення; визначено напрями співпраці в системі «Департамент освіти – МДУ – заклади освіти міста» щодо зміцнення кадрового потенціалу сфери освіти, розробки програм співробітництва за окремими напрямами освітньої діяльності.

За останні три роки викладачі кафедри опублікували близько 180 наукових праць, включених до найбільш авторитетних міжнародних наукометричних баз даних, отримали кілька авторських свідоцтв на навчальні посібники та підручники. Співробітники кафедри є авторами та експертами підручників для учнів закладів загальної середньої освіти, членами конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Початкова освіта».

З 2013 році на кафедрі упроваджено постійно діючий науково-методичний семінар «Педагогічна майстерня керівника закладу освіти», який проходить за участі викладачів кафедри і студентів спеціальності «Менеджмент. Управління закладом загальної середньої освіти».

Кафедра активно співпрацює з Маріупольськими закладами загальної середньої освіти. Свідченням цього є залучення директорів ЗОШ – випускників освітньої програми «Управління закладом освіти» в якості експертів та рецензентів кваліфікаційних робіт. Співробітництво сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців для сфери освіти, підвищенню рівня практичної підготовки студентів, а також стимулюванню розвитку освітньої галузі в Маріуполі.

Серед випускників освітньої програми «Менеджмент. Управління закладом загальної середньої освіти» – наймолодший з керівників закладів загальної середньої освіти міста Маріуполя – Микола Чайкін.

У 2018 році було підписано угоду про забезпечення академічної мобільності між МДУ і Фракійським університетом імені Демокріта (Грецька Республіка), у межах якої студенти спеціальностей «Початкова освіта» та «Менеджмент. Управління закладом загальної середньої освіти» протягом навчального семестру здобувають освіту в університеті Греції.


Видання кафедри:

- Збірник наукових статей «Освітній менеджмент» (щорічно з 2013);
- Збірник тез Регіональної науково-практичної конференції «Нова українська школа» (2017 р.);
- Збірник тез ІІ Регіональної науково-практичної конференції «Нова українська школа: теорія і практика» (2018р.);
- Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Нова українська школа в умовах викликів сучасності» (2019р.);
- Збірник ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Нова українська школа: початок реформ! (2020 р.)


Партнери / роботодавці кафедри:

Заклади середньої освіти:
Комунальний заклад "Гімназія зі структурним підрозділом початкової школи №1 Маріупольської міської ради Донецької області" /Facebook/
Комунальний заклад "Спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів І-ІІІ ступенів №4 Маріупольської міської ради Донецької області"
Комунальний заклад "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Маріупольської міської ради Донецької області" /Facebook/
Комунальний заклад "Гімназія зі структурним підрозділом початкової школи № 17 Маріупольської міської ради Донецької області"
Комунальний заклад "Гімназія зі структурним підрозділом початкової школи №20 Маріупольської міської ради Донецької області" /Facebook/
Комунальний заклад "Маріупольська загальноосвітня школа I - III ступенів № 30 Маріупольської міської ради Донецької області"
Комунальний заклад "Початкова школа № 36 - школа повного дня Маріупольської міської ради Донецької області "
Комунальний заклад "Маріупольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №40 імені Миська Євгена Михайловича Маріупольської міської ради Донецької області"
Комунальний заклад "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 47 Маріупольської міської ради Донецької області"
Комунальний заклад "Маріупольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №63 Маріупольської міської ради Донецької області"

Заклади вищої освіти:
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка /Facebook/
Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського /Facebook/
Запорізький національний університет /Facebook/
Житомирський державний університет імені Івана Франка /Facebook/
Елені Гріва / Eleni Griva / Ελένη Γρίβα, професорка прикладної лінгвістики кафедри педагогіки початкової освіти (Флорина) Університету Західної Македонії


uCoz