__________________________________________________

Кафедра педагогіки та освіти
________________________________________________________
Адреса: 03037, м. Київ, вул. Преображенська, 6
E-mail: [email protected]
Facebook
Завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Оксана Голюк


Кафедра педагогіки та освіти Маріупольського державного університету утворена у 2012 році для забезпечення підготовки магістрів за спеціальністю «Управління навчальним закладом», викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу на факультетах, керівництва педагогічною, виробничою (асистентською) практиками. Вона стала першою кафедрою в університеті, що забезпечила викладання суто педагогічних дисциплін. У 2017 році кафедра стала випусковою для спеціальності «Початкова освіта», а з 2022 року – для спеціальностей «Середня освіта» за спеціалізацією «Фізична культура» та «Фізична культура і спорт». У 2020 році на кафедрі успішно акредитовано освітню програму «Менеджмент. Управління закладом загальної середньої освіти» за другим (магістерським) ступенем, а в 2021 р. – освітню програму «Початкова освіта. Англійська / новогрецька мова у початковій школі» за першим (бакалаврським) ступенем. У 2022 році ліцензовано освітню програму «Початкова освіта. Організація позакласної та позашкільної роботи з дітьми» за другим (магістерським) ступенем вищої освіти.

Сьогодні кафедра педагогіки та освіти здійснює підготовку фахівців у галузі суспільних наук за спеціальностями:

ОС «Бакалавр»
- 013 - Початкова освіта
- 014.11 – Середня освіта. Фізична культура
- 017 – Фізична культура і спорт

ОС «Магістр»
- 013 – Початкова освіта
- 073 – Менеджмент. Управління закладом загальної середньої освіти
- 017 – Фізична культура і спорт

Сучасний учитель початкової школи – це педагог-універсал, здатний реалізувати на засадах педагогіки партнерства основну мету Нової української школи – формування особистості, громадянина, патріота, інноватора.

Випускник спеціальності «Початкова освіта» зможе працювати у закладах початкової та загальної середньої освіти (державних та приватних) на посаді учителя початкової школи, учитель англійської або новогрецької мови у початковій школі.

Випускник спеціальності «Середня освіта» зі спеціалізацією «Фізична культура» може працювати вчителем фізичної культури закладу загальної середньої освіти, інструктором-методистом з фізичної культури та спорту, фахівцем з експлуатації спортивних споруд.

Випускник спеціальності «Фізична культура і спорт» може працювати спортивним тренером, фітнес-тренером, завідувачем спортивного комплексу, керівником спортивної команди, завідувачем тренажерного залу.

Випускник спеціальності «Менеджмент. Управління закладом загальної середньої освіти» може працювати директором закладу загальної середньої освіти (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату тощо).

Базами практики виступають заклади загальної середньої освіти, центри дитячої та юнацької творчості, дитячі юнацько-спортивні школи, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, заклади вищої освіти, освітньо-культурні центри, українські музеї тощо, які забезпечують комплекс різноманітних видів і форм практичної діяльності здобувачів вищої освіти.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом проходження ними таких видів практик:

ОС «Бакалавр» 013 Початкова освіта:
- пропедевтична педагогічна практика (безвідривна);
- навчальна практика у групах продовженого дня;
- педагогічна практика, в літніх оздоровчих таборах або на оздоровчих пришкільних майданчиках;
- педагогічна (активна) практика у 1-4 класах;
- виробнича (професійна) практика на робочому місті вчителя початкових класів;
- виробнича (професійна) практика на робочому місті вчителя початкових класів та вчителя англійської (новогрецької) мови у початкових класах.

ОС «Бакалавр» 014.11 Середня освіта. Фізична культура:
- навчальна (ознайомча) практика;
- навчальна (педагогічна) практика;
- виробнича практика за профілем майбутньої спеціальності.

ОС «Бакалавр» 017 Фізична культура і спорт
- Навчальна (пропедевтична) практика 
- Навчальна практика (в оздоровчих таборах та на пришкільних оздоровчих майданчиках)
- Практика зі спортивного туризму та орієнтування
- Виробнича практика в закладах загальної середньої освіти
- Професійно-орієнтована практика
- Виробнича практика (тренерська)

ОС «Магістр» 013 Початкова освіта:
- виробнича (педагогічна) практика в якості вчителя початкових класів;
- виробнича практика з управління освітнім процесом у початковій школі;
- виробнича практика з організації позакласної та позашкільної роботи;
- переддипломна практика.

ОС «Магістр» 073 Менеджмент. Управління закладом загальної середньої освіти:
- виробнича практика (в якості керівника закладу освіти) ;
- виробнича практика (з управління початковою школою);
- переддипломна практика.

ОС «Магістр» 017 Фізична культура і спорт:
- педагогічна ознайомча практика;
- педагогічна практика;
- науково-дослідна практика.

До кожного виду практики викладачами кафедри розроблено наскрізні програми, робочі програми та методичні рекомендації.Наукова діяльність

Пріоритетними напрямами діяльності кафедри є:
• забезпечення науково-методичного супроводу професійної підготовки педагогічних кадрів для Нової української школи (вчителів початкових класів; вихователів; учителів англійської (новогрецької) мови в початковій школі; вчителів фізичної культури; керівників закладів освіти); інструкторів з фізкультури, керівників секцій спортивного напряму в закладах загальної середньої освіти, керівників фізичного виховання; спортивних тренерів, інструкторів-методистів, викладачів закладів вищої освіти;
• розробка наскрізних програм педагогічної (виробничої) практик майбутніх учителів, фахівців у галузі освітнього менеджменту, спеціалістів у галузі фізичної культури та спорту з урахуванням компетентнісного підходу;
• фундаменталізація змісту професійної підготовки бакалаврів та магістрів, що досягається розширенням і поглибленням міждисциплінарних знань фахівця для використання в педагогічній, управлінській діяльності; переходом до комплексних критеріїв сформованості професійної компетентності випускників закладу вищої освіти;
• формування змісту прoфесійнoї підгoтoвки майбутньoгo фахівця в галузі освіти й освітнього менеджменту відповідно до європейських стандартів якості вищої освіти;
• розробка науково-методичного супроводу діяльності керівника закладу загальної середньої освіти;
• забезпечення інтеграції наукової діяльності науково-педагогічних працівників кафедри в європейський та міжнародний простір;
• підвищення рівня залученості викладачів кафедри до наукових публікацій у виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Web of Science та Scopus.

Наукова робота викладачів кафедри спрямована на дослідження актуальних проблем реформування загальної середньої освіти, підготовки вчителів фізичної культури, спортивних тренерів, вчителів початкових класів та керівників закладів загальної середньої освіти нового покоління, формування їх професійних компетентностей.

Протягом 2015-2018 рр. на кафедрі виконувалася комплексна тема «Теоретичні і методичні засади формування освітньо-професійних і освітньо-наукових програм у магістратурі вищого навчального закладу». Керівник комплексної наукової теми – доктор педагогічних наук, доцент Задорожна-Княгницька Л. В.

З 2016 року кафедра педагогіки та освіти забезпечує проводить науково-практичну конференцію «Нова українська школа в умовах викликів сучасності», яка в 2019 році конференція набула статусу всеукраїнської конференції з міжнародною участю.

Науковці кафедри плідно працюють над комплексними науковими темами «Науково-методичний супровід професійної підготовки педагогічних та керівних кадрів для Нової української школи» (Держреєстраційний № 0120U100343); «Здоров’язбережувальні та рекреаційно-оздоровчі технології в галузі фізичної культури та спорту» (Держреєстраційний № 0118U003555); «Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти в умовах інтеграції України в Європейський освітній простір» (Держреєстраційний № 0121U109684).

Під керівництвом декану психолого-педагогічного факультету, завідувача та за участю викладачів кафедри з 2016 року проводяться науково-практичні конференції, до яких залучаються здобувачі вищої освіти, науковці, учителі-практики. У 2019 році конференція «Нова українська школа в умовах викликів сучасності» набула статусу всеукраїнської конференції з міжнародною участю. За результатами проведених конференцій випускаються щорічні наукові видання:

- Збірник наукових статей «Освітній менеджмент» (щорічно з 2013 р.)
- Збірник тез Регіональної науково-практичної конференції «Нова українська школа» (2017 р.)
- Збірник тез ІІ Регіональної науково-практичної конференції «Нова українська школа: теорія і практика» (2018 р.)
- Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Нова українська школа в умовах викликів сучасності» (2019 р.)
- Збірник ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Нова українська школа: початок реформ!» (2020 р.)
- Збірник ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Нова українська школа: траєкторія поступу» (2021 р.)
- Збірник ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Нова українська школа: результати та перспективи» (2022 р.)

З ініціативи кафедри педагогіки та освіти на базі МДУ проведено засідання круглого столу «Актуальні проблеми управління освітою в Маріуполі», у межах якого окреслено коло питань з управління освітою в Маріуполі, що потребують нагального вирішення; визначено напрями співпраці в системі «Департамент освіти – МДУ – заклади освіти міста» щодо зміцнення кадрового потенціалу сфери освіти, розробки програм співробітництва за окремими напрямами освітньої діяльності.

За останні три роки викладачі кафедри опублікували більше 200 наукових праць, статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних, отримали авторські свідоцтва на статті, навчальні, навчально-методичні посібники та підручники. Науково-педагогічні працівники є авторами та експертами підручників для учнів закладів загальної середньої освіти, членами конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Початкова освіта».

У 2018 році було підписано угоду про забезпечення академічної мобільності між МДУ і Фракійським університетом імені Демокріта (Грецька Республіка), у межах якої здобувачі спеціальностей «Початкова освіта» та «Менеджмент. Управління закладом загальної середньої освіти» протягом навчального семестру здобувають освіту в університеті Греції. викликів сучасності» (2019р.);


Партнери / роботодавці кафедри:

Заклади середньої освіти:
• КЗ «Маріупольскьа ЗОШ І-ІІІ ст. № 29 Маріупольської міської ради Донецької області»
• КЗ «Маріупольська СШ І-ІІІ ст. № 66 Маріупольської міської ради Донецької області»
• КЗ «Маріупольська ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 Маріупольської міської ради Донецької області»
• КЗ «Маріупольська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 47 Маріупольської міської ради Донецької області»
• КЗ «Маріупольскьа ЗОШ І-ІІІ ст. № 54 Маріупольської міської ради Донецької області»
• КЗ «Маріупольскьа ЗОШ І-ІІІ ст. № 48 Маріупольської міської ради Донецької області»
• ТОВ «Атмосферна школа»
• Комунальний загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів «Навчально-реабілітаційний центр № 6 м. Київ»

Заклади вищої освіти:
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка /Facebook/
Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського /Facebook/
Запорізький національний університет /Facebook/
Житомирський державний університет імені Івана Франка /Facebook/
• Національний університет фізичного виховання і спорту України
• Донбаський державний педагогічний університет
• Харківська державна академія фізичної культури
• Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
• Бердянський державний педагогічний університет
• Університет Західної Македонії (Греція), Інститут грецької мови – Університетський центр досліджень та інновацій «ТЕМЕНУС»
• Інститут педагогіки НАПН України


uCoz